Brødrene Bendix

Brødrene Bendix

Brødrene Bendix' mangeårige hovedkvarter på Gammel Torv 18 i København.

Firmaet Brødrene Bendix blev Nordens største landbrugsmaskin en-gros firma. Alligevel findes der næsten ingen litteratur om firmaet udover grundlæggeren Georg S. Bendix' erindringsbog. Her er, hvad jeg selv har stykket sammen:

 
                  
Min bedstefar, C. F. Christiansen, Landsled på Møn, handlede i mange år med ”Brødrene Bendix”. På mere end én måde hænger firmaets rolle i historien sammen med familien Henriques på den nærliggende proprietærgård, Landsledgaard.


Begyndelsen - Georg Seth Bendix (1867-1947)

Georg S. Bendix

                                 I 1888 blev Landsledgaard overtaget af Albert Henriques, hvis hustru, Agnes Sara, kom fra slægten Bendix.
                    Én af Agnes Henriques’ brødre hed Georg S. Bendix, som efter at have taget studentereksamen havde fået en praktisk teknisk uddannelse hos firmaet Koefoed og Haubergs Maskinfabrik (det senere Titan). Efter rejser for firmaet i Storbritannien og USA etablerede George S. Bendix i 1889 en maskinforretning ved navn ”A/S Koefoed & Hauberg Maskinudsalg”. Herfra drev han forhandling med maskiner dels fra A/S Koefoed & Hauberg Maskinudsalg og dels selvstændigt agentur af udenlandske landbrugsmaskiner.
                  I begyndelsen lå forretningen på det, der senere blev Rådhuspladsen i København, i en træbygning, der havde været tegnestue i forbindelse med Industriudstillingen i 1888, og Georg S. Bendix passede butikken sammen med sin kontorist, Marius Hansen.

                   I bogen ”Erindringer fra et langt Forretningsliv” fortæller Georg S. Bendix, hvorledes han blev inspireret af Industriudstillingen i 1888, hvor han ” ... blev mere og mere interesseret i denne Gren af Maskinindustrien, som jeg mente maatte have store Fremtidsmuligheder i et Land som Danmark, hvor man hidtil overvejende ude paa Landet havde hjulpet sig med manuelt Arbejde ...”

                   Der var på dette tidspunkt kun 3-4 handelsfirmaer i Danmark af betydning på dette område og kun enkelte danske fabrikanter.

William Bendix (1865-1937)

William Bendix

I 1890 indtrådte George S. Bendix’s broder, William Bendix, i firmaet. William Bendix var handels- og bankuddannet i ind- og udland, og havde arbejdet fortrinsvist i bank- og kornfirmaer. Firmaet kom derefter til at hedde ”Brødrene Bendix”.

Forhandling af McCormick

McCormick

                             Gennem bestyrer Andersen på Pollerup Saftstation ved Landsled hørte Albert Henriques, at der på godset Gunderslevholm ved Næstved, hvor bestyrer Andersens far, Kammerråd Andersen, var godsinspektør, var foretaget et vellykket forsøg med en amerikansk McCormick selvbinder. Forsøget havde dog ikke medført yderligere import. Albert Henriques fortalte derom til sin svoger, George S. Bendix, som i begyndelsen af 1890 rejste over til McCormick i Chicago og sikrede ”Brødr. Bendix” eneforhandlingen af McCormick-maskiner i Danmark, samt fik McCormick fabrikken til at fremstille selvbindere i en størrelse passende til dansk landbrug. Forhandlingen af McCormick’s produkter blev ”…det Fundament, hvorpaa saa at sige hele vort Firmas Virksomhed og lykkelige Opblomstring kom til at hvile."(Georg S. Bendix ved Brødr. Bendix’ 50-års jubilæum.)

                             Siden sikrede man sig forhandlingen af Saxonia Radsaamaskiner, Ransomes Tærskeværker og Ruston-Hornsbys motorer, og man opgav forhandlingen af cykler og symaskiner for at koncentrere sig om landbrugsmaskiner. Under første verdenskrig forhandlede man også amerikanske lastbiler og italienske og amerikanske personbiler, men denne aktivitet blev senere indstillet.

Saxonia

Saxonia

I en årrække forhandlede man radsåmaskinen "Saxonia" fra det tyske firma Siedersleben. Forhandlingen med Saxonia Radsåmskiner ophørte i 1924 efter en uoverensstemmelse med fabrikken W. Siedersleben og Co. i Bernburg. Derefter fik man fremstillet radsåmaskiner for egen regning og under eget mærke.

Brødrene Bendix, Nordens største

                             På få år blev ”Brødr. Bendix” landets førende engros-firma for landbrugsmaskiner. I 1930’erne var man Nordens største og har spillet en væsentlig rolle i dansk landbrugs mekanisering. I mange år havde firmaets hovedkontor til huse på adressen Gammel Torv 18 i København. Desuden havde man en lagerbygning med tilhørende reparationsværksted på Islands Brygge.

McCormick

McCormick

                             I 1925 overdrog Albert Henriques Landsledgaard til sin søn, Verner Henriques. Da Verner Henriques i 1929 fik sin førstefødte søn, ønskede hans morbrødre at give ham en gave efter eget ønske. Og Verner Henriques ønskede sig, og fik, en moderne McCormick International traktor, men han betingede sig, at traktoren skulle leveres gennem maskinhandler C.F.Christiansen, Landsled, for at denne kunne få forhandleravancen.

Flere oplysninger om C.F. Christiansens maskinforretning i Landsled kan ses her: Klintevej 150 .            

Ejerskifte - Marius Hansen

Marius Hansen

                              ”Brødr. Bendix” blev ikke et familiefirma, der gik i arv, Georg S. Bendix havde den opfattelse, at de unge skulle skabe deres egen tilværelse og ikke blot vente på at arve. William Bendix døde i april 1937, og på sin 70-års fødselsdag samme år optog Georg S. Bendix sin mangeårige prokurist, Marius Hansen, som medindehaver. Marius Hansen var på et tidligt tidspunkt indtrådt i firmaets ledelse; han havde i 1937 været ansat i 47 år, heraf 30 som firmaets prokurist
                              Ved udgangen af 1937 trak Georg S.Bendix sig helt ud af firmaet, som herefter blev videreført af grosserer Marius Hansen og med dennes søn, cand polyt. Kai Hansen samt kontorchef Hugo Drensholt som prokurister.

Marius Hansens datter, Susanne, blev gift "Palsbo" og som Susanne Palsbo blev hun en kendt journalist. Hendes søn, Ole Palsbo, har leveret stof til dette afsnit.

Sønderjylland

H.V. Clausen

                             I sine gymnasieår havde Georg S. Bendix stiftet bekendtskab med H.V. Clausen og Johan Ottosen, som begge senere hen blev historikere med særlig interesse for grænselandet og stiftede Studentersamfundets Sønderjyske Samfund.

                             H.V. Clausen havde som historiker erhvervet sig et grundigt kendskab til ejendomsbesiddernes nationale sindelag i grænselandet og blev anset for at være den person, som kendte mest til danskhedens udbredelse.

                             I 1891 offentliggjorde H.V. Clausen et kort med en delingslinje, der angav, hvor befolkningen var overvejende dansk og overvejende tysk. Efter 1. verdenskrig bistod han den danske delegation ved forhandlingerne i Paris om Sønderjyllands deling, og den såkaldte "Clausenske Linje" blev fastlagt ved Versaillestraktaten. Ved folkeafstemningen i 1920 blev denne linje til grænselinjen mellem de to afstemningszoner, hvor den nordligste, det nuværende Sønderjylland, efter afstemningen blev en del af Kongeriget Danmark. Således er H.V. Clausen på en måde "ophavsmand" til Danmarks nuværende grænse til Tyskland.

                             Som udtryk for beundring for de to mænds livsværk i grænselandet stiftede Georg S. Bendix og hans hustru, Olga, i 1936 "H.V. Clausens og Johan Ottosens Legat til danskhedens fremme i Sønderjylland". Georg S. Bendix ønskede ikke sit eget navn nævnt i forbindelse med legatet, der uddeles hvert år på H.V. Clausens fødselsdag den 14. januar.

                             Legatet uddeles stadigvæk, men Georg S. Bendix' navn bliver i vore dage også nævnt i forbindelse med uddelingen. 
                              Og her skylder jeg at fortælle, at det er en tidligere maskinhandler i Brørup, Christian Juhl, som først gjorde mig opmærksom på denne side af Georg S. Bendix' tilværelse.

50 års jubilæum

                             Ved firmaets 50-års jubilæum to år senere, d. 11. juni 1939, blev firmaets historie samt ejerskiftet beskrevet således i én af de afsungne sange, (melodien er ”Der er ingenting som maner ...”):

Efter Startens svære Timer

blev til sidst hver Modstand brudt,

det var Kamp om Bondens Tillid,

men den vandtes dog tilslut ...´

Nu  v e d  Bondelandets Sønner,

alle Danmarks stoute Bønder,

at der bagved Navnet BENDIX

fandtes aldrig simpel Svig,

thi naar BENDIX gav sit Løfte,

saa betød det Garanti!

Under Danmsrks Landbrugshimmel

lyste stolte Navne op,

som betød en hjælpsom Næve

for vort Landbrugs sejge Trop ...

Nu man ser MAC CORMICK meje

langt de fleste Agerveje,

og en BENDIX Motor synger

snart paa hver en Bondegaard,

d e n  og ATSA skænked Bonden

nye, frie Arbejdskaar!

---------

Nu er det Grosserer Hansen,

som har Tag i Skudens Ror,

Myndigt, faderligt og kyndigt

Leder han hvert Job ombord ...

.. Han tog fat som ganske ung Mand,

Og fra Stillingen som ”Jungmand”

sled han maalbevidst sig fremad,

frem og op gik stadig Vej’n,

til han staar i Dag som ”Skibets”s

kloge, agtede Kaptajn!

”ATSA” var et malkemaskinefabrikat.

Marius Hansen var derefter eneindehaver af ”Brødr. Bendix”, indtil hans søn, civilingeniør Kai Hansen, i 1942 indtrådte som medindehaver. Kai Hansen var allerede blevet ansat i firmaet i 1920. Efter Marius Hansens død blev Kai Hansen eneindehaver af firmaet.

Georg S. Bendix dør 7. februar 1947

Georg S. Bendix

                             Den 7. februar 1947 døde Georg S. Bendix godt 80 år gammel. I en nekrolog omtalte Tidsskrift for Landøkonomi Georg S. Bendix som:
                   ” ... en af dansk Landbrugs-Maskinhandels store Mænd ...” og gav denne karakteristik af den afdøde: ”Det Initiativ, som Grosserer Bendix for snart 60 Aar siden, viste, kom ikke alene ham selv, men ogsaa Landbruget til Gode. Virksomheden startede paa et Tidspunkt, hvor Maskinbehovet i dansk Landbrug var ringe, men det øgedes nu hurtigt. Grosserer Bendix havde et vaagent Øje for, hvilke Maskiner og Redskaber – indenlandske saavel som udenlandske – dansk Landbrug med Fordel kunde anskaffe, og han har i høj Grad været med til at fremme og præge den gennemgribende, tekniske Udvikling, som Landbruget har undergaaet indtil nu. ... Ikke blot inden for Landbruget, men ogsaa inden for Fagfællers Kreds var Grosserer Bendix en anerkendt Mand. Han var Medstifter af Foreningen af Importører af Landbrugsmaskiner og gennem en lang Aarrække – fra 1919-1937 – denne Forenings Formand.”

C.F. Christiansen som Brdr. Bendix forhandler

For C.F. Christiansen fik samarbejdet med Brødr. Bendix også stor betydning efter krigen på grund af Marshall-hjælpen som gav et stort salg af McCormicks "Farmall" traktorer samt traktortrukne McCormick selvbindere med uafhængig kraftoverføring.

Flere oplysninger om C.F. Christiansens maskinforretning i Landsled kan ses her: Klintevej 150.

Ny agenturer, Hanomag

Hanomag

I 1902 blev det amerikanske McCormick Harvesting Machine Company slået sammen med sin næsten jævnbyrdige konkurrent, Deering Harvester Company, til et nyt selskab under navnet International Harvester Company. I 1905 oprettedes en dansk afdeling, som straks overtog forhandlingen af Deering produkterne fra den hidtidige importør. Brdr. Bendix fortsatte med at have forhandlingen af McCormick produkterne indtil 1953, hvorefter IH sad på det hele. Andre kilder angiver årstallet 1955.

I 1955 overtog Brdr. Bendix agenturet for de tyske Hanomag traktorer, der indtil da havde været forhandlet af firmaet Bohnstedt Petersen A/S. Især Hanomag's model R-24 ansås for at være velegnet til danske forhold, men den meget støjende dieselmotor hæmmede udbredelsen. Dertil kom, at motoren var en to-takts motor, der vibrerede så kraftigt, at rammen gik i stykker. 

Den 16. marts 1959 blev Brdr. Bendix omdannet til aktieselskab under navnet ”A/S Brdr. Bendix”. Stifterne var ovennævnte Kai Hansen, hans søster, redaktør Susanne Palsbo, og firmaets advokat Ludvig Carl Bing, som var halvfætter til stifteren Georg S. Bendix’ hustru, Olga Bing, så grundlæggerfamilien var fortsat repræsenteret. Kai Hansen blev administrerende direktør for det nye selskab.
                      Pr. 1.januar 1963 fratrådte Kai Hansen denne post, men forblev i bestyrelsen som såkaldt "kommitteret". Administrerende direktør blev derefter H. Drensholt og salgsdirektør K. Mørch blev optaget i direktionen. Bestyrelsen bestod derefter af Ludvig Bing (formand), Kai Hansen, Susanne Palsbo og H. Drensholt.
                     
Samme år fraflyttede Kai Hansen Danmark af helbredsmæssige årsager for at slå sig ned i Lugano i Schweiz.

Renault traktorer

 I 1963 overtog man agenturet for franske Renault-traktorer, der indtil da havde været forhandlet af firmaet Brdr. Friis-Hansen A/S, men Renault-traktoren blev ingen succes i Danmark; det fortælles, at den var forsynet med små, elegante blinklys, der straks blev slået af under arbejdet.

Renault

Same

           Man forsøgte sig også med den italienske traktor "Same", der i 1954 var den første traktor med 4-hjuls træk. I følge arbejdsordrer fra perioden har Brødrene Bendix så sent som i firmaets sidste leveår, 1970, klargjort og serviceret Same dieseltraktorer med modelbetegnelsen "Ariete", "Centauro", "Leone", Minitauro"  samt en model med betegnelsen "360 UN". Model "Leone" lader til at være den mest udbredte. Sådan som det huskes af tidligere medarbejdere, slog heller ikke Same-traktorerne rigtigt an. 

Same

75 års jubilæum - Nyt hovedsæde

”A/S Brdr. Bendix” fejrede sit 75-års jubilæum d. 11. juni 1964. På det tidspunkt havde man 100 ansatte og mere end 700 forhandlere spredt ud over landet. Handelen med landbrugsmaskiner udgjorde 75% af omsætningen, handel med entreprenørmaskiner de resterende 25%. Jubilæet blev markeret med indvielse af en nybygning beliggende på Roholmvej 1-3 i Glostrup. Man beholdt dog ejendommen på Gammel Torv 18, der blev lejet ud.

Da maskinhandler C.F. Christiansen solgte sin forretning i 1955, overgik forhandlingen af Brdr. Bendix’ produkter til min far, maskinhandler Chr. Christiansen, Keldby. I 1968 døde min far, og min fætter, Arne Hansen, var inde på det nye hovedkontor på Roholmvej for at overtage forhandlingen. Han huskede, at det stadigvæk var en helt højtidelig begivenhed at blive optaget som forhandler af ”Brødrene Bendix”.

Men han huskede også, at firmaet – allerede dengang – ikke længere helt var, hvad det havde været.

Følelse af utryghed

Ved firmaets julefrokoster i 1966, 1967 og 1968 holdt en medarbejder ved reservedelslageret, Niels E. Andersen, en lille tale, et humoristisk causeri om årets gang i firmaet. Eftersom disse taler omtalte personalets små særheder og vaner i let krydret form, kaldte han disse taler for "kryddersild" og udgav dem senere i et lille hæfte med titlen "Tre kryddersild". 
                           Men i 1969 blev der ikke holdt nogen tale; forfatteren siger selv i forordet til hæftet: " ... en utryghedsfølelse var allerede dengang mærkbar - og der var ikke grund til yderligere at krydre."

Den nævnte utryghedsfølelse bundede i, at man allerede på det tidspunkt havde oplevet, at samarbejdet med flerårige forretningsforbindelser blev afbrudt. Flere brud fulgte. 

I 1970 er Brødrene Bendix' virksomhed baseret på forhandling af de førnævnte italienske Same traktorer, skårlæggere fra det ligeledes italienske firma Laverda, landbrugsmaskiner af mærket Fiona samt entreprenørmaskiner fra det engelske firma JCB.

I september 1970 meddelte man Scheby Maskinfabrik, at salget af Fiona radsåmaskiner ikke længere var lønsomt. Samarbejdet blev ophævet, og Scheby Maskinfabrik startede sin egen salgsorganisation d. 15. september samme år.

Det engelske firma JCB stillede samme efterår krav om, at Brødrene Bendix skulle foretage betydelige investeringer i sin salgsorganisation. Da man ikke mente sig i stand til at imødekomme disse krav, ophørte agenturet for JCB pr. 31. december 1970.

Slutning

Derefter mente Brødrene Bendix' bestyrelse ikke, at de tilbageværende agenturer gav tilstrækkeligt grundlag for at videreføre firmaet, og i oktober 1970 beslutter man at afvikle A/S Brødrene Bendix, medmindre en seriøs køber skulle melde sig. Det beskrives som en svær beslutning for Kai Hansen, for hvem firmaet var hans livsværk, som han havde overtaget fra sin far, der igen havde fået det overdraget af firmaets stifter, Georg S. Bendix, og som nu skulle afvikles. I januar 1971 blev afviklingen af firmaet meddelt offentligheden.

Meddelelsen kunne læses på forsiden af Børsen den 15. januar 1971; den kan læses i printbar form her .

Også efter at han var flyttet til Lugano, havde Kai Hansen taget aktivt del i firmaets ledelse og besøgt Danmark ca. 2-3 gange om året. Han omkom ved Hotel Hafnias brand 1. september 1973.

Efter beslutningen om at afvikle firmaet er A/S Brødrene Bendix herefter registreret som værende under ”frivillig afvikling”. I perioden 1969 - 1972 har man mistet næsten hele aktiekapitalen. Varelageret blev realiseret over en årrække, og byggeriet på Roholmvej solgtes i 1973 efter kun ni år på stedet. 

I 1974 solgtes ejendommen Gammel Torv 18. Ejendommen hed ”Vognmændenes Hus” indtil 2006, hvor den blev solgt og kom til at hedde "Domus Media". I dag (2012) huser den et firma ved navn "Maj Invest".

Selvom både 1973 og 1974 også udviste negative driftsresultater lykkes det at gøre firmaet solvent. 1975 udviser et positivt driftsresultat.

På generalforsamlingen d. 31. august 1976 blev det vedtaget at likvidere selskabet i henhold til Aktieselskabslovens regler om likvidation af solvente selskaber. På en ekstraordinær generalforsamling den 31. august 1977 kl. 10.00 traf man den endelige beslutning om likvidation af ”A/S Brødrene Bendix”.

Se billeder fra Brdr. Bendix album .
Se også billeder fra
BB Hovedkatalog 1920

Lidt om firmanavnet McCormick

Cyrus H. McCormick

                  Amerikaneren Cyrus H. McCormick (1809-1884) opfandt i 1831 verdens første vellykkede mejemaskine, som senere udvikledes til en selvbinder. Grundlagde ”McCormick Harvesting Machine Company”. I 1902 fusionerede man med sin næsten jævnbyrdige konkurrent, ”Deering Harvester Company” og dannnede ”International Harvester Company”, eller blot ”IH”.

Kilder

Georg S. Bendix: Erindringer fra et langt Forretningsliv. 1939.
Georg S. Bendix: Mit Livs April. Erindringer fra sex Aar af min Ungdom. 1946.

Hans Bendix: Troskyldigt forår. 1967. (Hans Bendix er brorsøn til Georg S. Bendix.)

Brev fra Ettie Henriques. 2002.

Informationer fra Arne Hansen, Aksel Bull-Sørensen, Christian Juhl, Harald Jensen, Niels E. Andersen, Søren Palsbo.

Berlingske Tidende 8. januar 1963.
Berlingske Tidende 11. juni 1964.

Børsen 10. juni 1964.

Børsen 15. januar 1971.   

Danmarks ældste Forretninger. 1950.

Dansk biografisk leksikon.

Det danske Landbrugs Historie. Fjerde Bind. 1925-33. S. 591.

Greens Danske Fonds og Aktier. 1959, 1972.
Inge Adriansen og Broder Schwensen: Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920. 1995.
International Harvester. Traktorbrochurer 1922-1975. 1. udgave, 1. oplag. Peters Traktorbøger, 2005.

Jordbrugs-Teknik : Illustreret Tidsskrift for Landbruget. 1939, Hft. 11, s. 139-140: Brødr. Bendix fejrer 50-Aars Jubilæum.

Jørgen Kjær: Fra hestekraft til Hk. Motorploven, 2000.

McCormick home page.

N.E. Andersen: Tre kryddersild. 1970.

Oplysninger fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Politiken 12. juni 1964.

Tidsskrift for Landøkonomi. 1947, s. 179-180: Grosserer Georg S. Bendix (nekrolog).
Tyske traktorer, bind 2: Fendt, Deutz, Hanomag, Unimog m.fl. Tekst. Jørgen Kjær, Johannes Madsen. Motorploven, 2010.

© Ove Christiansen. 2014.